miercuri, 26 august 2009

ANI - 3 ani de incompatibilitate in Prefectura Iasi

COMUNICAT
privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul doamnei DUNCA MARTA-IONELA,
manager public (funcţionar public) în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Agenţia Naţională de Integritate, în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, a constatat faptul că doamna DUNCA MARTA-IONELA s-a aflat, în perioada 23.01.2006 - 30.04.2009, în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut concomitent atât funcţia de manager public (funcţionar public) în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, cât şi calitatea de asociat la societăţile comerciale Hotelro S.R.L. şi Rohotel Online S.R.L. din Iaşi.

La data de 02.03.2009, Agenţia Naţională de Integritate a fost sesizată de către Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, cu privire la încălcarea de către doamna DUNCA MARTA-IONELA a dispoziţiilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, pe lângă funcţia de manager public, aceasta este şi asociat la S.C. HOTELRO S.R.L. şi S.C. ROHOTEL ONLINE S.R.L. din Iaşi. Prin sesizare, se aduce la cunostinţa Agenţiei Naţionale de Integritate că doamna DUNCA MARTA-IONELA deţine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, funcţia de manager public la Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, aflându-se în stare de incompatibilitate, potrivit art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, întrucât deţine, începând cu data de 25.06.2007, şi calitatea de asociat la S.C. HOTELRO S.R.L. şi S.C. ROHOTEL ONLINE S.R.L. din Iaşi.

Potrivit dispoziţiilor Legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, sunt obligaţi să-şi declare averile şi interesele. Deci, doamna DUNCA MARTA-IONELA, având calitatea de funcţionar public în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, avea obligaţia să-şi declare averea şi interesele patrimoniale.

Conform art. 56, alin.(1) şi (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, “Calitatea de functionar public este incompatibilă cu orice altă functie publică, cu exceptia calităţii de cadru didactic şi nu pot fi deţinute funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ ”.

Prin prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică”, iar “funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează, respectiv în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoana fizică autorizată” .

În temeiul Legii nr. 144/2007, republicată, s-a procedat la verificarea prealabilă, fiind analizate documentele depuse prin sesizare, inclusiv, declaraţia de interese a doamnei DUNCA MARTA-IONELA din data de 04.02.2008 (data numirii în funcţie), rezultând următoarele:

1. doamna DUNCA MARTA-IONELA a menţionat, în declaraţia completată şi depusă la momentul numirii în funcţie, faptul că deţine calitatea de asociat, cu un procent de 5% din capitalul social, la S.C. ROHOTEL ONLINE S.R.L. şi, respectiv, HOTELRO S.R.L., ambele cu sediul în Municipiul Iaşi;

2. din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, reiese, de asemenea, că doamna DUNCA MARTA-IONELA este asociat, cu un procent de beneficii şi pierderi de 5%, la cele două societăţi comerciale.

Întrucât, în urma verificării prealabile, au rezultat indicii temeinice referitoare la încălcarea prevederilor legale privind regimul incompatibilităţilor, în temeiul art. 43, alin. (1) din Legea nr. 144/2007, republicată, la data de 04.03.2009 s-a procedat la declanşarea procedurii de verificare propriu-zisă a stării de incompatibilitate între funcţia de manager public (funcţionar public) şi calitatea de asociat al unor societăţi comerciale.

Procedura de înştiinţare, aşa cum este prevăzută de Legea nr. 144/2007, republicată, a fost îndeplinită în baza mandatului poştal (cu confirmare de primire) din data de 10.03.2009 şi, respectiv, confirmarea de primire, la data 13.03.2009, a doamnei DUNCA MARTA-IONELA, prin care aceasta a fost informată despre declanşarea procedurii de verificare a respectării dispoziţiilor legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese şi regimul juridic al incompatibilităţilor şi a fost informată asupra drepturilor sale de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a fi asistată sau reprezentată de avocat şi de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

Din datele puse la dispoziţie de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului rezultă că cele două societăţi comerciale au funcţionat începând cu data de 25.06.2007 şi până la suspendarea activităţii din data de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani. Doamna DUNCA MARTA-IONELA, de la data de 23.01.2006, momentul numirii în funcţia publică şi până la 30.04.2009, când a fost suspendată activitatea celor două societăţi comerciale, nu a efectuat niciun demers pentru a ieşi din starea de incompatibilitate în care se afla, deşi, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, avea posibilitatea să facă acest lucru.

Astfel, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 144/2007, republicată, coroborate cu prevederile Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat faptul că doamna DUNCA MARTA-IONELA, în perioada 23.01.2006-30.04.2009, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât funcţia publică de manager public la Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi este incompatibilă cu cea de asociat la societăţi comerciale.

Potrivit prevederilor art. 49, alin. (3) din Legea nr. 144/2007, “fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

“În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestaţie”, conform prevederilor legale.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc. Agenţia îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări.

Un comentariu:

Anonim spunea...

A fi asociat intr-o firma cu procent minoritar fara a fi administrator sau sa detina functie de conducere nu e incompatibilitate si nici nu vad problema mai ales ca a declarat public. E ciudata insa opinia prefectului, mai ales ca si el e actionar la mai multe societati vezi http://www.prefecturaiasi.ro/p...rel_8.jpg, la fel ca o gramada de directori de prin ministere. Atunci ce sa intelegem, ce zici Loredana, actualul prefect nu e incompatibil?